Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Akt-Kontrolle për prishje të qetësisë publike, 2016-2018

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Të dhënat kanë filluar raportimin që prej muajit Mars 2016, viti 2017 dhe 2019 nuk janë paraqitur në tabelë pasi janë në vlera zero.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.