Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2019

Të dhëna me frekuencë mujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit për mirëmbajtjen e rrugëve urbane. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.