Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Mirëmbajtja e rrugëve urbane, 2019

Të dhëna me frekuencë mujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit për mirëmbajtjen e rrugëve urbane. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.