Njësia Nr. 9

Pozicionimi gjeografik

Aida Prendi

Adresa: Bulevardi Zogu i Parë
Email: nja.9@tirana.al
Tel: +35542246577

Treguesi Njësia 9 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 2.82 km2 0.25 %
Popullsia 64,014 7.60%
Femra 32,359 7.61%
Mosha 38
Familje 24,296 8.18%
Lindje 496 6.83%
Vdekje 337 7.95%
Të ardhur 2,506 7.66%
Të larguar 1,775 8.02%
Martesa 303 7.27%
Divorce 161 8.52%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.9 me një sipërfaqe prej 2.8 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 63,713 banorësh nga 64,014 banorë një vit më parë ose ndryshim -0.5% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 22,572 banorë/km2
• Mosha mesatare 39 vjeç
Gjinia
• 51.1% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 95.7 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 15.56% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.46% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 13.98% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 44.01% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 26.33% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 41.92% (22.08% për të rinjtë dhe 19.84% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -301 banorë ose e llogaritur ndryshe -1 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -108 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej -32 banorë
• 441 lindje ose 15 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 119, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 473 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 163 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -422 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,041 banorë dhe të larguar prej 1,463 banorë
• 71 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 23,910 familje ose 8,539 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 233 martesa ose -23.1% krahasuar me një vit më parë
• 98 divorce ose -39.1% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.4 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.9 me një sipërfaqe prej 2.8 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 64,014 banorësh nga 63,124 banorë një vit më pore ose ndryshim 1.4% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 22,679 banorë/km2
• Mosha mesatare 38 vjeç
Gjinia
• 50.50%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 98 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 15.60% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 71.10% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 13.40% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 44.80% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 25.80% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 40.70% (21.90% për të rinjtë dhe 18.80% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 890 banorë ose e llogaritur ndryshe 2 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 315 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 159 banorë
• 496 lindje ose 33 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 131, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 337 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 116 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 731 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 2,506 banorë dhe të larguar prej 1,775 banorë
• 141 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 24,296 familje ose 8,607 familje për km2 me rreth 2.6 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 303 martesa ose 3.4% krahasuar me një vit më parë
• 161 divorce ose -4.2% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 1.9 martesa ka një divorc