Njësia Nr. 8

Pozicionimi gjeografik

Dritan Dango

Adresa: Bulevardi Zogu i Parë
Email: nja.8@tirana.al
Tel: +35542229783

Treguesi Njësia 8 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 1.95 km2 0.18 %
Popullsia 41,670 4.95%
Femra 21,448 5.05%
Mosha 40
Familje 15,353 5.17%
Lindje 294 4.05%
Vdekje 259 6.11%
Të ardhur 1,047 3.20%
Të larguar 1,101 4.98%
Martesa 212 5.09%
Divorce 83 4.39%

Përmbledhje e treguesve demografikë

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.8 me një sipërfaqe prej 1.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 41,670 banorësh nga 41,689 banorë një vit më pore ose ndryshim 0% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 21,398 banorë/km2
• Mosha mesatare 40 vjeç
Gjinia
• 51.50%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 94 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 14.80% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.90% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 15.30% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 42.50% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 28.80% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.10% (21.20% për të rinjtë dhe 21.90% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -19 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -10 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 35 banorë
• 294 lindje ose 30 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 91, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 259 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 131 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -54 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,047 banorë dhe të larguar prej 1,101 banorë
• 95 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 15,353 familje ose 7,884 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 212 martesa ose 5% krahasuar me një vit më parë
• 83 divorce ose -27.2% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.6 martesa ka një divorc