Njësia Nr. 7

Pozicionimi gjeografik

Alketa Çobo

Adresa: Rruga e Kavajës, Nd 80, H.1/4 Kodi Postar 1023
Email: nja.7@tirana.al
Tel: +355682722727
Tel: +355693763795

Treguesi Njësia 7 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 3.06 km2 0.28 %
Popullsia 74,950 8.90%
Femra 38,539 9.07%
Mosha 39
Familje 28,113 9.47%
Lindje 637 8.77%
Vdekje 382 9.01%
Të ardhur 2,477 7.57%
Të larguar 1,816 8.21%
Martesa 354 8.49%
Divorce 232 12.28%

Përmbledhje e treguesve demografikë

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.7 me një sipërfaqe prej 3.1 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 74,950 banorësh nga 74,034 banorë një vit më pore ose ndryshim 1.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 24,519 banorë/km2
• Mosha mesatare 39 vjeç
Gjinia
• 51.40%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 94 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 15.70% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.80% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 13.50% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 44.10% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 26.80% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 41.20% (22.10% për të rinjtë dhe 19.10% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 916 banorë ose e llogaritur ndryshe 3 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 300 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 255 banorë
• 637 lindje ose 35 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 91, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 382 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 98 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 661 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 2,477 banorë dhe të larguar prej 1,816 banorë
• 136 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 28,113 familje ose 9,197 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 354 martesa ose -4.6% krahasuar me një vit më parë
• 232 divorce ose 33.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 1.5 martesa ka një divorc