Njësia Nr. 6

Pozicionimi gjeografik

Adriatik Merko

Adresa: Sheshi Garibaldi,Kombinat
Email: nja.6@tirana.al
Tel: +355442352099

Treguesi Njësia 6 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 5.48 km2 0.49 %
Popullsia 74,923 8.90%
Femra 37,657 8.86%
Mosha 35
Familje 25,476 8.58%
Lindje 717 9.87%
Vdekje 326 7.69%
Të ardhur 1,739 5.32%
Të larguar 4,711 21.30%
Martesa 387 9.29%
Divorce 178 9.42%

Përmbledhje e treguesve demografikë

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.6 me një sipërfaqe prej 5.5 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 74,923 banorësh nga 77,504 banorë një vit më pore ose ndryshim -3.3% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 13,681 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 50.30%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 99 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 18.90% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 71.80% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 9.30% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 50.90% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.50% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 39.20% (26.30% për të rinjtë dhe 13.00% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -2,581 banorë ose e llogaritur ndryshe -7 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -471 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 391 banorë
• 717 lindje ose 39 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 101, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 326 vdekje ose 4 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 117 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -2,972 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,739 banorë dhe të larguar prej 4,711 banorë
• 37 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 25,476 familje ose 4,652 familje për km2 me rreth 2.9 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 387 martesa ose -14.2% krahasuar me një vit më parë
• 178 divorce ose 5.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.2 martesa ka një divorc