Njësia Nr. 4

Pozicionimi gjeografik

Liri Qoshi

Adresa:Rruga Bardhyl
Email: nja.4@tirana.al
Tel: +35542377487
Tel: +35542374193

Treguesi Njësia 4 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 4.92 km2 0.44 %
Popullsia 65,357 7.76%
Femra 33,189 7.81%
Mosha 37
Familje 23,046 7.76%
Lindje 564 7.76%
Vdekje 300 7.08%
Të ardhur 1,836 5.61%
Të larguar 1,476 6.67%
Martesa 323 7.75%
Divorce 185 9.79%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.4 me një sipërfaqe prej 4.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 65,511 banorësh nga 65,357 banorë një vit më parë ose ndryshim 0.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 13,316 banorë/km2
• Mosha mesatare 38 vjeç
Gjinia
• 50.9% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 96.6 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 16.24% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 71.45% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 12.31% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 45.69% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 24.60% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 39.96% (22.73% për të rinjtë dhe 17.23% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 154 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 31 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 94 banorë
• 504 lindje ose 16 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 98, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 410 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 144 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -82 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,214 banorë dhe të larguar prej 1,296 banorë
• 94 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 23,283 familje ose 4,752 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 274 martesa ose -15.2% krahasuar me një vit më parë
• 120 divorce ose -35.1% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.3 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.4 me një sipërfaqe prej 4.9 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 65,357 banorësh nga 64,733 banorë një vit më pore ose ndryshim 1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 13,284 banorë/km2
• Mosha mesatare 37 vjeç
Gjinia
• 50.80%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 97 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 16.50% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 71.80% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 11.70% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 46.40% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 24.20% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 39.20% (22.90% për të rinjtë dhe 16.30% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 624 banorë ose e llogaritur ndryshe 2 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 127 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 264 banorë
• 564 lindje ose 36 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 113, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 300 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 178 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 360 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,836 banorë dhe të larguar prej 1,476 banorë
• 124 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 23,046 familje ose 4,684 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 323 martesa ose -9.8% krahasuar me një vit më parë
• 185 divorce ose 6.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 1.7 martesa ka një divorc