Njësia Nr. 3

Pozicionimi gjeografik

Ergesa Ninga

Adresa:Rruga Bardhyl
Email: nja.3@tirana.al
Tel: +35542374194

Treguesi Njësia 3 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 2.01 km2 0.18 %
Popullsia 45,174 5.36%
Femra 23,090 5.43%
Mosha 39
Familje 16,487 5.55%
Lindje 334 4.60%
Vdekje 260 6.13%
Të ardhur 1,200 3.67%
Të larguar 828 3.74%
Martesa 178 4.27%
Divorce 112 5.93%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.3 me një sipërfaqe prej 2 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 45,391 banorësh nga 45,174 banorë një vit më parë ose ndryshim 0.5% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 22,588 banorë/km2
• Mosha mesatare 40 vjeç
Gjinia
• 51.2% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 95.4 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 14.75% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.31% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 14.94% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 41.85% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 28.58% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.23% (20.98% për të rinjtë dhe 21.24% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 217 banorë ose e llogaritur ndryshe 1 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 109 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej -28 banorë
• 341 lindje ose 17 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 112, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 369 vdekje ose 8 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 160 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 163 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 695 banorë dhe të larguar prej 532 banorë
• 131 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 16,698 familje ose 8,349 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 170 martesa ose -4.5% krahasuar me një vit më parë
• 65 divorce ose -42.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.6 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.3 me një sipërfaqe prej 2 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 45,174 banorësh nga 44,728 banorë një vit më pore ose ndryshim 1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 22,480 banorë/km2
• Mosha mesatare 39 vjeç
Gjinia
• 51.10%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 96 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 14.70% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.90% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 14.40% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 42.50% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 28.20% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 41.00% (20.80% për të rinjtë dhe 20.30% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 446 banorë ose e llogaritur ndryshe 1 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 222 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 74 banorë
• 334 lindje ose 32 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 110, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 260 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 113 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 372 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,200 banorë dhe të larguar prej 828 banorë
• 145 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 16,487.00 familje ose 8,204 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 178 martesa ose -7.8% krahasuar me një vit më parë
• 112 divorce ose 53.4% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 1.6 martesa ka një divorc