Njësia Nr. 11

Pozicionimi gjeografik

Gjergj Prabibaj

Email: nja.11@tirana.al

Treguesi Njësia 11 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 5.21 km2 0.47 %
Popullsia 65,354 7.76%
Femra 32,481 7.64%
Mosha 35
Familje 22,090 7.44%
Lindje 500 6.88%
Vdekje 302 7.13%
Të ardhur 1,621 4.96%
Të larguar 1,933 8.74%
Martesa 335 8.04%
Divorce 156 8.25%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.11 me një sipërfaqe prej 5.2 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 65,279 banorësh nga 65,354 banorë një vit më parë ose ndryshim -0.1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 12,541 banorë/km2
• Mosha mesatare 36 vjeç
Gjinia
• 49.7% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 101.2 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 17.86% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 72.26% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 9.88% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 49.35% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.76% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 38.38% (24.72% për të rinjtë dhe 13.67% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -75 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -14 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 155 banorë
• 515 lindje ose 16 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 115, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 360 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 140 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -432 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,048 banorë dhe të larguar prej 1,480 banorë
• 71 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 22,199 familje ose 4,269 familje për km2 me rreth 2.9 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 264 martesa ose -21.2% krahasuar me një vit më parë
• 116 divorce ose -25.6% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.3 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.11 me një sipërfaqe prej 5.2 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 65,354 banorësh nga 65,468 banorë një vit më pore ose ndryshim -0.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 12,555 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 49.70%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 101 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 18.10% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 72.30% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 9.50% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 50.20% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.10% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 38.20% (25.10% për të rinjtë dhe 13.20% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -114 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -22 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 198 banorë
• 500 lindje ose 31 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 94, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 302 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 136 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -312 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,621 banorë dhe të larguar prej 1,933 banorë
• 84 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 22,090 familje ose 4,244 familje për km2 me rreth 3 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 335 martesa ose -16.5% krahasuar me një vit më parë
• 156 divorce ose 2.6% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.1 martesa ka një divorc