Njësia Nr. 10

Pozicionimi gjeografik

Karolina Kostallari

Email: nja.10@tirana.al

Treguesi Njësia 10 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 0.77 km2 0.07 %
Popullsia 27,783 3.30%
Femra 14,512 3.41%
Mosha 42
Familje 11,264 3.79%
Lindje 166 2.28%
Vdekje 186 4.39%
Të ardhur 534 1.63%
Të larguar 696 3.15%
Martesa 85 2.04%
Divorce 63 3.33%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.10 me një sipërfaqe prej 0.8 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 27,608 banorësh nga 27,783 banorë një vit më parë ose ndryshim -0.6% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 35,867 banorë/km2
• Mosha mesatare 43 vjeç
Gjinia
• 52.2% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 91.5 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 12.24% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 68.64% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 19.12% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 36.88% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 33.95% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 45.68% (17.82% për të rinjtë dhe 27.86% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -175 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -219 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej -117 banorë
• 160 lindje ose 14 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 100, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 277 vdekje ose 10 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 99 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -105 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 379 banorë dhe të larguar prej 484 banorë
• 78 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 11,224 familje ose 14,030 familje për km2 me rreth 2.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 80 martesa ose -5.9% krahasuar me një vit më parë
• 36 divorce ose -42.9% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.2 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.10 me një sipërfaqe prej 0.8 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 27,783 banorësh nga 27,965 banorë një vit më pore ose ndryshim -0.7% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 36,094 banorë/km2
• Mosha mesatare 42 vjeç
Gjinia
• 52.20%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 91 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 12.30% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.40% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 18.30% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 37.60% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 33.40% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 44.10% (17.70% për të rinjtë dhe 26.40% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -182 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -236 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej -20 banorë
• 166 lindje ose 27 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 105, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 186 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 79 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -162 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 534 banorë dhe të larguar prej 696 banorë
• 77 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 11,264 familje ose 14,634 familje për km2 me rreth 2.5 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 85 martesa ose -26.7% krahasuar me një vit më parë
• 63 divorce ose -19.2% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 1.3 martesa ka një divorc