Njësia Nr. 1

Pozicionimi gjeografik

Trendelina Jaku (Bala)

Adresa:Rruga Mihal Grameno, Ish-shtëpia e Rinisë
Email: nja.1@tirana.al
Tel: +35542376911

Treguesi Njësia 1 % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 3.06 km2 0.28 %
Popullsia 51,871 6.16%
Femra 26,390 6.21%
Mosha 38
Familje 18,751 6.32%
Lindje 416 5.73%
Vdekje 287 6.77%
Të ardhur 1,192 3.64%
Të larguar 1,219 5.51%
Martesa 208 4.99%
Divorce 89 4.71%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja.1 me një sipërfaqe prej 3.1 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 51,816 banorësh nga 51,871 banorë një vit më parë ose ndryshim -0.1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 16,936 banorë/km2
• Mosha mesatare 38 vjeç
Gjinia
• 50.9% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 96.6 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 16.14% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.26% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 13.60% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 44.42% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 25.63% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.33% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -55 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht -18 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 32 banorë
• 398 lindje ose 17 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 108, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 366 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 114 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -153 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 768 banorë dhe të larguar prej 921 banorë
• 83 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 18,839 familje ose 6,077 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 179 martesa ose -13.9% krahasuar me një vit më parë
• 86 divorce ose -3.4% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.1 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja.1 me një sipërfaqe prej 3.1 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 51,871 banorësh nga 51,769 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 16,954 banorë/km2
• Mosha mesatare 38 vjeç
Gjinia
• 50.90%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 97 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 16.40% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.40% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 13.20% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 45.10% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 25.10% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.10% (23.30% për të rinjtë dhe 18.70% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 102 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 33 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 129 banorë
• 416 lindje ose 34 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 94, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 287 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 131 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -27 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,192 banorë dhe të larguar prej 1,219 banorë
• 98 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 18,751 familje ose 6,129 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 208 martesa ose -16.5% krahasuar me një vit më parë
• 89 divorce ose -6.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.3 martesa ka një divorc