Një vështrim mbi UKT

Skema e furnizimit të Ujësjellësit të Tiranës është klasike. Uji i prodhuar nga burimet akumulohet në depo nëpërmjet linjave të transmetimit dhe më pas kalon në rrjetin shpërndarës të furnizmit me ujë të kryeqytetit. Kapaciteti akumulues i depove është rreth 100 milionë metër kub ujë.

Aktualisht, rrjeti shpërndarës i Ujësjellësit të Tiranës është i gjatë rreth 1.8 milionë metër, ndërsa linjat e transmetimit arrijnë një gjatësi prej 160,000 metra. Ky rrjet është i ndërtuar nga vitet 1940 dhe vijon të funksionojë deri në ditët e sotme. Prej viti 2015 e në vazhdim janë instaluar tuba të rinj për të përmirësuar rrjetin e përgjithshëm të shpërndarjes së ujit.

Burimet e ujit në bazë të natyrës së tyre klasifikohen:

  • me rrjedhje të lirë (me origjinë malore si: Selita dhe Shën Mëria);
  • trajtim të ujërave sipërfaqësore (liqeni Bovillë) nga Impianti i Trajtimit të Ujërave në Bovillë;
  • me ngritje mekanike (burime të ujërave nëntokësore, puse dhe stacione pompimi, si: Bërxull, Laknas, etj.).

Dy mënyrat e para të prodhimit të ujit, gjatë vitit 2020, kanë përbërë mesatarisht 86.4% të volumit total të ujit të prodhuar. Prodhimi total i ujit të pijshëm gjatë vitit 2020 ka arritur në rreth 93.2 milionë metër kub ujë. Ndërsa prodhimi mesatar vjetor i ujit të pijshëm gjatë viteve 2016-2020 ka qenë 96.7 milionë metër kub ujë.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/b0c37cff-e341-4960-aa9f-5f6725ccbdd9/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/b0c37cff-e341-4960-aa9f-5f6725ccbdd9/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Viti 2016","value":"Viti 2016","selected":true},{"name":"Viti 2017","value":"Viti 2017","selected":true},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":true},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":true},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"Viti 2016","value":"Viti 2016","selected":false},{"name":"Viti 2017","value":"Viti 2017","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti 2016","Viti 2017","Viti 2018","Viti 2019","Viti 2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":true},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":70,"left":200},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Volumi i ujit të prodhuar në 000m3","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"showValues":false,"staggerLabels":false,"stacked":false},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Viti 2016","value":"Viti 2016","selected":false},{"name":"Viti 2017","value":"Viti 2017","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false},{"name":"Viti 2019","value":"Viti 2019","selected":false},{"name":"Viti 2020","value":"Viti 2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["0",""],"xValuesFrom":"0","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Disa nga ish komunat (sot 13 Njësi Administrative rurale) furnizohen direkt nga linjat kryesore të sistemit urban të transmetimit të Tiranës, ndërsa NJA-të e tjera rurale kanë sisteme të pavarura të furnizimit me ujë. Zonat që furnizohen nga rrjeti urban janë fshatrat Priskë, Surrel, Lanabregas, Parku i Dajtit, Tujan, ndërsa një pjesë e NJA-së së Dajtit e merr ujin e saj nga Baseni Dajt. Pjesa e Rezervuarit të Gurores furnizon fshatin Qesarakë. Burimi i Bovillës së Vjetër furnizon pjesërisht NJA-në e Zall Herrit.

Aktualisht, 100% e popullsisë ka akses në furnizimin me ujë të pijshëm dhe rreth 93.4% e popullsisë ka akses në kanalizimin me ujëra të zeza.
Rreth 89% e abonentëve që kanë lidhur një kontratë me UKT sh.a janë të pajisur me aparat ujëmatës. Nga këta, 84% janë klientë familjarë, 16% ente private dhe pjesa tjeter janë institucione dhe shitje me shumicë (UKT ofron shërbimin e shitjes së ujit me shumicë për Bashkinë Kamëz).
Rreth 91% e kontratave gjithsej janë të lidhura në zonën urbane të Tiranës dhe vetëm 9% e tyre në zonën rurale.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/30f02b2f-c646-4c3f-9eca-f5e41d2d632a/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/30f02b2f-c646-4c3f-9eca-f5e41d2d632a/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Nr I lidhjeve"],"yDataType":"Number","xfield":"Treguesi","xDataType":"Number","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"errors":{}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/ab48f38d-f703-4b8c-a8bf-33eb80558f24/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/ab48f38d-f703-4b8c-a8bf-33eb80558f24/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Nr I lidhjeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"errors":{}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c5c29af6-2f71-4049-a0df-fd107577c446/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c5c29af6-2f71-4049-a0df-fd107577c446/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Nr I lidhjeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"errors":{}}

Edhe pse aktualisht UKT po ofron shërbimin e furnizimit me ujë në mënyrë të vazhdueshme, ndonëse me ndërprerje, për pjesën më të madhe të zonës së shërbimit ajo e siguron këtë shërbim me një kosto të lartë për shkak të faktit se ka një përqindje të lartë të ujit pa të ardhura. Uji pa të ardhura është uji që prodhohet dhe dërgohet në sistem, por që nuk i faturohet konsumatorit dhe shpesh emërtohet si ujë i humbur. Në rastin e Tiranës, ky ujë llogaritet të jetë 61% ose pak më shumë se 2/3 e ujit humbet.

Volumi i ujit te faturuar dhe te pafaturuar

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0772ded8-f80b-4ddb-8621-f3400b8de382/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0772ded8-f80b-4ddb-8621-f3400b8de382/download"},"fields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti 2018"],"yDataType":"Auto","xfield":"Emertimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Emertimi","value":"Emertimi","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false}],"errors":{}}

Performanca e UKT gjatë vitit 2020

Gjatë vitit 2020 performanca e Ujësjëllës Kanalizime Tiranë mund të shprehet me shifrat e mëposhtme:

• Janë kryer 254,796 lidhje duke e krahasuar me numrin e njësive të adresave nga projekti i adresarit.
• Është rritur shuma monetare e faturimeve korrente për vitin 2020 me të paktën 9%.
• Janë arkëtuar në masën mbi 95% faturat korrente kundrejt objektivit të vendosur për vitin 2020.
• Janë vendosur ujëmatësa tek konsumatorët (në mbi 92% e konsumatorëve me kontratë, grup abonentësh dhe lidhja e një kontrate kolektive ose kontratë fikse me konsumatorët për çezmat e përbashkëta)
Reduktimi i kostos direkte operative në masën mbi 28% në shumën e zërit të shpenzimeveenergji elektrike dhe punëtori të marra së bashku.
Arkëtimi i detyrimeve të prapambetura (si referencë 31.12.2019) në masën 242% ndaj objektivit të përcaktuar për vitin 2020.
Reduktimi i ujit pa të ardhura në fund të vitit 2020 në masën 2.5% në krahasim me fundin e vitit 2019.
• Rikuperimi i kostove totale të operimit me arkëtimet në masën 100%.
• Shkëputja e lidhjeve të paautorizuara në masën 130%.
• Inspektimi i 21,116 matësave të konsumatorëvë për të identifikuar matësat jofunksional.
• Zëvendësimi i 12,325 matësave ekzistues të konsumit që janë jofunksional.