Një vështrim mbi UKT

Skema e furnizimit të Ujësjellësit të Tiranës është klasike. Uji i prodhuar nga burimet akumulohet në depo nëpërmjet linjave të transmetimit dhe më pas kalon në rrjetin shpërndarës të furnizmit me ujë të kryeqytetit. Kapaciteti akumulues i depove është rreth 100 milionë metër kub ujë.

Aktualisht, rrjeti shpërndarës i Ujësjellësit të Tiranës është i gjatë rreth 1.8 milionë metër, ndërsa linjat e transmetimit arrijnë një gjatësi prej 160,000 metra. Ky rrjet është i ndërtuar nga vitet 1940 dhe vijon të funksionojë deri në ditët e sotme. Prej viti 2015 e në vazhdim janë instaluar tuba të rinj për të përmirësuar rrjetin e përgjithshëm të shpërndarjes së ujit.

Burimet e ujit në bazë të natyrës së tyre klasifikohen:

  • me rrjedhje të lirë (me origjinë malore si: Selita dhe Shën Mëria);
  • trajtim të ujërave sipërfaqësore (liqeni Bovillë) nga Impianti i Trajtimit të Ujërave në Bovillë;
  • me ngritje mekanike (burime të ujërave nëntokësore, puse dhe stacione pompimi, si: Bërxull, Laknas, etj.).

Dy mënyrat e para të prodhimit të ujit përbëjnë mesatarisht 83.6% të volumit total të ujit të prodhuar. Prodhimi mesatar vjetor në UKT arrin rreth 83 milionë metër kub ujë.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/b0c37cff-e341-4960-aa9f-5f6725ccbdd9/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/b0c37cff-e341-4960-aa9f-5f6725ccbdd9/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Viti 2016","value":"Viti 2016","selected":false},{"name":"Viti 2017","value":"Viti 2017","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Viti 2016","value":"Viti 2016","selected":false},{"name":"Viti 2017","value":"Viti 2017","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Viti 2016","Viti 2017","Viti 2018"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":250},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Volumi i ujit të prodhuar në 000m3","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Viti 2016","value":"Viti 2016","selected":false},{"name":"Viti 2017","value":"Viti 2017","selected":false},{"name":"Viti 2018","value":"Viti 2018","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Aktualisht, rreth 88% e abonentëve që kanë lidhur një kontratë me UKT sh.a janë të pajisur me aparat ujëmatës. Nga këta, 84% janë klientë familjarë, 16% ente private dhe pjesa tjeter janë institucione dhe shitje me shumicë (UKT ofron shërbimin e shitjes së ujit me shumicë për Bashkinë Kamëz).
Rreth 91% e kontratave gjithsej janë të lidhura në zonën urbane të Tiranës dhe vetëm 9% e tyre në zonën rurale.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/4db71442-cf3f-42c6-afc4-3e106009d9be/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/4db71442-cf3f-42c6-afc4-3e106009d9be/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Nr I lidhjeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"errors":{}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/ab48f38d-f703-4b8c-a8bf-33eb80558f24/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/ab48f38d-f703-4b8c-a8bf-33eb80558f24/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Nr I lidhjeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"errors":{}}
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c5c29af6-2f71-4049-a0df-fd107577c446/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c5c29af6-2f71-4049-a0df-fd107577c446/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Nr I lidhjeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"Nr I lidhjeve","value":"Nr I lidhjeve","selected":false}],"errors":{}}