Lejet e ndërtimit

Lejet e ndërtimit në Tiranë gjatë periudhës Janar-Qershor 2019 janë rritur ndjeshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Bashkia Tiranë për gjashtëmujorin e parë të vitit 2019 ka miratuar gjithsej 141 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 74 leje të miratuara në gjashtëmujorin e parë 2018, duke shënuar një rritje me 90%.Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja, në gjashtëmujorin e parë 2019, është rreth 687,379 m² , nga rreth 240,863 m² miratuar në gjashtëmujorin e parë 2019, duke shënuar një rritje me rreth 2.85 herë. Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa për gjashtëmujorin e parë të vitit 2019 shkon mbi 25 miliardë lekë. Ky fond është siguruar vetëm nga klientët privatë.

Lejet e ndërtimit ndër vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/e610ca21-1127-4439-8757-0c88209b854c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/e610ca21-1127-4439-8757-0c88209b854c/download"},"fields":[{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirane","60 Bashkite"],"yDataType":"Auto","xfield":"Ndarja","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Sipërfaqja në m2 e lejeve të miratuara sipas llojit të ndërtesave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/607cc262-3a47-412b-80f4-884293f9341c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/607cc262-3a47-412b-80f4-884293f9341c/download"},"fields":[{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Me nje kat","Me dy kate","Me tre ose me shume kate","Rezidenca per komunitetet"],"yDataType":"Auto","xfield":"Banesa","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"errors":{}}

Në lejet e miratuar për banesat e reja 65% të tyre e zënë banesat me një kat, ndërsa përsa i përket lejeve të miratuara për ndërtesat e tjera (hotele,ndërtesa tregtare etj) 40% të lejeve e zënë lejet e miratuara për ndërtesa industriale. Për gjashtëmujorin e parë 2019, 54% e sipërfaqes së ndërtuara ka qenë për banesa. Kategoria e banesave me tre ose më shumë kate zë dhe sipërfaqen më të madhe të ndërtuar rreth 45% të totalit.

Lejet e miratuara për ndërtesa të reja,Janar-Qershor 2019

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/09528a39-8d05-48ee-8aea-a847a53b642f/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/09528a39-8d05-48ee-8aea-a847a53b642f/download"},"fields":[{"name":"Lloji i ndwrtesave","value":"Lloji i ndwrtesave","selected":false},{"name":"Janar-Qershor 2019","value":"Janar-Qershor 2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji i ndwrtesave","value":"Lloji i ndwrtesave","selected":false},{"name":"Janar-Qershor 2019","value":"Janar-Qershor 2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Janar-Qershor 2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji i ndwrtesave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Lloji i ndwrtesave","value":"Lloji i ndwrtesave","selected":false},{"name":"Janar-Qershor 2019","value":"Janar-Qershor 2019","selected":false}],"errors":{}}

Sipërfaqja në m2 e lejeve të miratuara, Janar-Qershor 2019

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/186d041a-4c2a-4e3e-8a4d-c6983f563393/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/186d041a-4c2a-4e3e-8a4d-c6983f563393/download"},"fields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"Janar Qershor 2019","value":"Janar Qershor 2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"Janar Qershor 2019","value":"Janar Qershor 2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Janar Qershor 2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji i ndertesave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"Janar Qershor 2019","value":"Janar Qershor 2019","selected":false}],"errors":{}}