Lejet e ndërtimit

Lejet e ndërtimit në Tiranë gjatë vitit 2020 janë ulur me 28.5% krahasuar me lejet e dhëna në vitin 2019. Bashkia Tiranë gjatë vitit 2020 ka miratuar gjithsej 198 leje ndërtimi për ndërtesa të reja nga të cilat 148 për banesa dhe 50 për ndërtesa të tjera. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja gjatë vitit 2020 është rreth 1,044,012 m² , nga 1,356,161 m² të miratuara gjatë vitit 2019, duke shënuar një ulje me 312,149 m². Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa gjatë vitit 2020 shkon mbi 36 miliardë lekë. Ky fond është siguruar vetëm nga klientët privatë.

Lejet e ndërtimit ndër vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/e610ca21-1127-4439-8757-0c88209b854c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/e610ca21-1127-4439-8757-0c88209b854c/download"},"fields":[{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirane","60 Bashkite"],"yDataType":"Auto","xfield":"Ndarja","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Sipërfaqja në m2 e lejeve të miratuara sipas llojit të ndërtesave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/607cc262-3a47-412b-80f4-884293f9341c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/607cc262-3a47-412b-80f4-884293f9341c/download"},"fields":[{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Me nje kat","Me dy kate","Me tre ose me shume kate","Rezidenca per komunitetet"],"yDataType":"Auto","xfield":"Banesa","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"errors":{}}

Në lejet e miratuar për banesat e reja 44% të tyre e zënë banesat me dy kate, ndërsa përsa i përket lejeve të miratuara për ndërtesat e tjera (hotele,ndërtesa tregtare etj) 52% të lejeve e zënë lejet e miratuara për ndërtesa industriale. Gjatë vitit 2020, 86.8% e sipërfaqes së ndërtuar ka qenë për banesa. Kategoria e banesave me tre ose më shumë kate zë dhe sipërfaqen më të madhe të ndërtuar rreth 81% të totalit.

Lejet e miratuara për ndërtesa të reja 2020

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/5ceda3c5-796a-4411-91fd-78bddda67f07/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/5ceda3c5-796a-4411-91fd-78bddda67f07/download"},"fields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji i ndertesave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Sipërfaqja në m2 e lejeve të miratuara 2020

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c27f7355-3712-40be-b28b-f155217f73cb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c27f7355-3712-40be-b28b-f155217f73cb/download"},"fields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":true},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":false}],"xfields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":true},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji i ndertesave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"errors":{}}