Lejet e ndërtimit

Primary tabs

Lejet e ndërtimit në Tiranë gjatë vitit 2021 janë rritur me 10% krahasuar me lejet e dhëna në vitin 2020. Bashkia Tiranë gjatë vitit 2021 ka miratuar gjithsej 218 leje ndërtimi për ndërtesa të reja nga të cilat 167 për banesa dhe 51 për ndërtesa të tjera. Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja gjatë vitit 2021 është rreth 1,459,420m², nga 1,044,012 m² të miratuara gjatë vitit 2020, duke shënuar një ulje me 415,408 m². Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa gjatë vitit 2021 shkon mbi 49 miliardë lekë. Ky fond është siguruar vetëm nga klientët privatë.

Lejet e ndërtimit ndër vite

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/e610ca21-1127-4439-8757-0c88209b854c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/e610ca21-1127-4439-8757-0c88209b854c/download"},"fields":[{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Tirane","60 Bashkite"],"yDataType":"Auto","xfield":"Ndarja","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":true,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Ndarja","value":"Ndarja","selected":false},{"name":"Tirane","value":"Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite","value":"60 Bashkite","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Sipërfaqja në m2 e lejeve të miratuara sipas llojit të ndërtesave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/607cc262-3a47-412b-80f4-884293f9341c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/607cc262-3a47-412b-80f4-884293f9341c/download"},"fields":[{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Me nje kat","Me dy kate","Me tre ose me shume kate","Rezidenca per komunitetet"],"yDataType":"Auto","xfield":"Banesa","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Banesa","value":"Banesa","selected":false},{"name":"Me nje kat","value":"Me nje kat","selected":false},{"name":"Me dy kate","value":"Me dy kate","selected":false},{"name":"Me tre ose me shume kate","value":"Me tre ose me shume kate","selected":false},{"name":"Rezidenca per komunitetet","value":"Rezidenca per komunitetet","selected":false}],"errors":{}}

Në lejet e miratuar për banesat e reja 46% të tyre e zënë Me tre ose më shumë kate, ndërsa përsa i përket lejeve të miratuara për ndërtesat e tjera (hotele,ndërtesa tregtare etj) 47% të lejeve e zënë lejet e miratuara për ndërtesa industriale. Gjatë vitit 2021, 88% e sipërfaqes së ndërtuar ka qenë për banesa. Kategoria e banesave me tre ose më shumë kate zë dhe sipërfaqen më të madhe të ndërtuar rreth 79% të totalit.

Lejet e miratuara për ndërtesa të reja 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/5ceda3c5-796a-4411-91fd-78bddda67f07/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/5ceda3c5-796a-4411-91fd-78bddda67f07/download"},"fields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":true},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2021"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji i ndertesave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Sipërfaqja në m² e lejeve të miratuara sipas llojit të ndërtesave 2021

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c27f7355-3712-40be-b28b-f155217f73cb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c27f7355-3712-40be-b28b-f155217f73cb/download"},"fields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":true},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2021"],"yDataType":"Auto","xfield":"Lloji i ndertesave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Lloji i ndertesave","value":"Lloji i ndertesave","selected":false},{"name":"2021","value":"2021","selected":false}],"errors":{}}