Krrabë

Pozicionimi gjeografik

Qyteti Krrabë, Fshatrat: Mushqeta, Skuterë

Alfred Brahja

Email: nja.krrabe@tirana.al
Tel: +355672245207

Treguesi Krraba % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 18.63 km2 1.68 %
Popullsia 3,054 0.36%
Femra 1,515 0.36%
Mosha 35
Familje 1,115 0.38%
Lindje 18 0.25%
Vdekje 11 0.26%
Të ardhur 54 0.17%
Të larguar 58 0.26%
Martesa 13 0.31%
Divorce 2 0.11%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Krrabë me një sipërfaqe prej 18.6 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 3,049 banorësh nga 3,054 banorë një vit më parë ose ndryshim -0.2% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 164 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 49.3% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 103 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 17.12% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 73.89% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.99% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 50.02% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 20.30% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 35.33% (23.17% për të rinjtë dhe 12.16% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -5 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 12 banorë
• 33 lindje ose 23 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 267, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 21 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 50 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -20 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 22 banorë dhe të larguar prej 42 banorë
• 52 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,118 familje ose 60 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 11 martesa ose -15.4% krahasuar me një vit më parë
• 1 divorce ose -50.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 11.0 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Krrabë me një sipërfaqe prej 18.6 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 3,054 banorësh nga 3,051 banorë një vit më pore ose ndryshim 0.1% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 164 banorë/km2
• Mosha mesatare 35 vjeç
Gjinia
• 49.60%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 102 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 17.80% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 73.40% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.80% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 50.90% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 19.70% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 36.20% (24.20% për të rinjtë dhe 11.90% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 3 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 7 banorë
• 18 lindje ose 27 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 125, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 11 vdekje ose 4 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 267 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -4 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 54 banorë dhe të larguar prej 58 banorë
• 93 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,115 familje ose 60 familje për km2 me rreth 2.7 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 13 martesa ose -23.5% krahasuar me një vit më parë
• 2 divorce ose 100% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 6.5 martesa ka një divorc