Kashar

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Kashar, Yzberish, Mëzez, Yrshek, Katundi i Ri, Kus, Mazrek

Xhevahir Koçi

Email: nja.kashar@tirana.al
Tel: +355682015185

Treguesi Kashari % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 39.08 km2 3.52 %
Popullsia 47,476 5.64%
Femra 23,507 5.53%
Mosha 33
Familje 14,970 5.04%
Lindje 641 8.82%
Vdekje 157 3.70%
Të ardhur 8,005 24.47%
Të larguar 644 2.91%
Martesa 356 8.54%
Divorce 74 3.92%

*Përfshihen dhe të dhënat e lagjes 14

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Kashar me një sipërfaqe prej 39.1 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 51,622 banorësh nga 47,476 banorë një vit më parë ose ndryshim 8.7% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 1,321 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 49.6% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 101.4 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.28% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.94% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.78% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 53.77% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 18.59% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.98% (30.43% për të rinjtë dhe 12.55% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 4,146 banorë ose e llogaritur ndryshe 11 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 106 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 480 banorë
• 723 lindje ose 29 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 92, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 243 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 138 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 3,430 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 4,131 banorë dhe të larguar prej 701 banorë
• 589 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 16,333 familje ose 418 familje për km2 me rreth 3.2 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 324 martesa ose -9.0% krahasuar me një vit më parë
• 84 divorce ose 13.5% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 3.9 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Kashar me një sipërfaqe prej 39.1 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 47,476 banorësh nga 39,631 banorë një vit më pore ose ndryshim 19.8% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 1,215 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 49.50%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 102 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.00% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.50% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.50% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 54.20% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 18.30% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 41.90% (29.90% për të rinjtë dhe 12.10% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 7,845 banorë ose e llogaritur ndryshe 21 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 201 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 484 banorë
• 641 lindje ose 55 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 111, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 157 vdekje ose 3 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 134 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 7,361 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 8,005 banorë dhe të larguar prej 644 banorë
• 1,243 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 14,970 familje ose 383 familje për km2 me rreth 3.2 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 356 martesa ose 9.5% krahasuar me një vit më parë
• 74 divorce ose 10.4% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 4.8 martesa ka një divorc