Harta e Institucioneve arsimore

Heatmap-i i Institucioneve arsimore

Çerdhet publike

Bazuar në të dhënat e siguruara nga Qendra Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e Fëmijëve, QEZHEf, në 11 njësitë administrative urbane të Tiranës ndodhen rreth 34 çerdhe. Paraqitja e gjeoreferencueshme e tyre jepet në hartën e mëposhtme.

Kopshtet publike

Bazuar në Drejtorinë e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore në Bashkinë e Tiranës, gjatë vitit 2018-2019 numri i kopshteve publike në Tiranë ishte 118 kopshte në 24 njësitë administrative të Tiranës.

Institucionet arsimore parauniversitare

Institucionet arsimore parauniversitare në Tiranë për vitin shkollor 2018-2019 janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë dhe Qark (DAR Tiranë dhe DAR Qark) dhe janë përpunuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore në Bashkinë e Tiranës. Në vazhdim jepen institucionet të gjeoreferencuara.

Shkollat 9-vjeçare

Shkollat e mesme