Primary tabs

DPPGJ
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit (DPN1), emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit;

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit