Farkë

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Farkë e Madhe, Farkë e Vogel, Lundër, Mjull Bathore, Sauk, Selitë

Ardian Tufa

Email: nja.farke@tirana.al
Tel: +355688388520

Treguesi Farka % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 27.49 km2 2.47%
Popullsia 21,860 2.60%
Femra 10,695 2.52%
Mosha 33
Familje 6,765 2.28%
Lindje 262 3.61%
Vdekje 73 1.72%
Të ardhur 2,730 8.35%
Të larguar 268 1.21%
Martesa 122 2.93%
Divorce 48 2.54%

*Përfshihen dhe të dhënat e lagjes 13

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Farkë me një sipërfaqe prej 27.5 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 23,595 banorësh nga 21,860 banorë një vit më parë ose ndryshim 7.9% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 858 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 49% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 104.1 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.75% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.39% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.86% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 52.74% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 17.64% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 44.11% (31.34% për të rinjtë dhe 12.77% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 1,735 banorë ose e llogaritur ndryshe 5 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 63 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 161 banorë
• 270 lindje ose 24 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 133, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 109 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 211 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 1,427 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,698 banorë dhe të larguar prej 271 banorë
• 627 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 7,383 familje ose 269 familje për km2 me rreth 3.2 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 123 martesa ose 0.8% krahasuar me një vit më parë
• 38 divorce ose -20.8% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 3.2 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Farkë me një sipërfaqe prej 27.5 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 21,860 banorësh nga 19,209 banorë një vit më pore ose ndryshim 13.8% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 795 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 48.90%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 104 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.90% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.70% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.50% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 53.60% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 17.30% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.50% (31.40% për të rinjtë dhe 12.20% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 2,651 banorë ose e llogaritur ndryshe 7 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 96 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 189 banorë
• 262 lindje ose 50 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 105, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 73 vdekje ose 3 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 170 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 2,462 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 2,730 banorë dhe të larguar prej 268 banorë
• 1,019 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 6,765 familje ose 246 familje për km2 me rreth 3.2 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 122 martesa ose -4.7% krahasuar me një vit më parë
• 48 divorce ose 128.6% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 2.5 martesa ka një divorc