Ecuria e bizneseve në vite

Në fund të vitit 2020, numri i bizneseve aktive në vend ishte 166,386 nga 162,342 në fund të 2019, duke shënuar një rritje prej 2.5 % krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 28.2% ose 46,926 biznese të vendit ushtrojnë aktivitetin ekonomik në bashkinë e Tiranës.
Në ecurinë në vite të bizneseve në vend, shohim që gjatë 2015 ka patur një rritje me 39,751 biznese ose 35.32% në krahasim me një vit më parë për shkak të nismës së ndërmarrë asaj kohe për uljen e informalitetit. Ndikimi i kësaj nisme në bashkinë e Tiranës ka qënë shumë i lehtë duke ndikuar vetëm me 2.30 pikë përqindje në rritjen prej 35.32% të numrit të bizneseve në vend. Bashkitë e tjera të vendit kontribuan me 33.02 pikë përqindje. Ndikimi i ulët i kësaj nisme në Tiranë tregon për një numër të vogël të bizneseve të paregjistruara në Tiranë.

Ecuria në vite e numrit të bizneseve në bashkinë Tiranë dhe 60 bashkitë e tjera të vendit

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/3676d2b3-fc29-4ac0-b0aa-8b70016814b2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/3676d2b3-fc29-4ac0-b0aa-8b70016814b2/download"},"fields":[{"name":"Rajoni","value":"Rajoni","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Rajoni","value":"Rajoni","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane","60 Bashkite e tjera"],"yDataType":"Auto","xfield":"Rajoni","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"Numri i bizneseve","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"showValues":false,"staggerLabels":true,"stacked":true},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Rajoni","value":"Rajoni","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"60 Bashkite e tjera","value":"60 Bashkite e tjera","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"d"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Bazuar në të dhënat e DPTTV, vihet re rritja e peshës së numrit të bizneseve në njësitë administrative rurale duke zënë 15.52% të bizneseve gjithsej në Tiranë në 2020 nga 13.03% që zinin në 2016.

Përqindja e bizneseve në zonën urbane dhe rurale të Tiranës

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/63835597-79ed-4d7e-abd3-a2bdbd1d5932/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/63835597-79ed-4d7e-abd3-a2bdbd1d5932/download"},"fields":[{"name":"Subjektet Gjithsej","value":"Subjektet Gjithsej","selected":false},{"name":"11 NjA Urbane","value":"11 NjA Urbane","selected":false},{"name":"13 NjA Rurale","value":"13 NjA Rurale","selected":false},{"name":"Baldushk","value":"Baldushk","selected":false},{"name":"Berzhite","value":"Berzhite","selected":false},{"name":"Dajt","value":"Dajt","selected":false},{"name":"Farke","value":"Farke","selected":false},{"name":"Kashar","value":"Kashar","selected":false},{"name":"Ndroq","value":"Ndroq","selected":false},{"name":"Petrele","value":"Petrele","selected":false},{"name":"Peze","value":"Peze","selected":false},{"name":"Shengjergj","value":"Shengjergj","selected":false},{"name":"Vaqarr","value":"Vaqarr","selected":false},{"name":"Zall Herr","value":"Zall Herr","selected":false},{"name":"Zall Bastar","value":"Zall Bastar","selected":false},{"name":"Krrabe","value":"Krrabe","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Subjektet Gjithsej","value":"Subjektet Gjithsej","selected":false},{"name":"11 NjA Urbane","value":"11 NjA Urbane","selected":false},{"name":"13 NjA Rurale","value":"13 NjA Rurale","selected":false},{"name":"Baldushk","value":"Baldushk","selected":false},{"name":"Berzhite","value":"Berzhite","selected":false},{"name":"Dajt","value":"Dajt","selected":false},{"name":"Farke","value":"Farke","selected":false},{"name":"Kashar","value":"Kashar","selected":false},{"name":"Ndroq","value":"Ndroq","selected":false},{"name":"Petrele","value":"Petrele","selected":false},{"name":"Peze","value":"Peze","selected":false},{"name":"Shengjergj","value":"Shengjergj","selected":false},{"name":"Vaqarr","value":"Vaqarr","selected":false},{"name":"Zall Herr","value":"Zall Herr","selected":false},{"name":"Zall Bastar","value":"Zall Bastar","selected":false},{"name":"Krrabe","value":"Krrabe","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["11 NjA Urbane","13 NjA Rurale"],"yDataType":"Auto","xfield":"Subjektet Gjithsej","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":false,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":false,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"% e numrit të bizneseve","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Subjektet Gjithsej","value":"Subjektet Gjithsej","selected":false},{"name":"11 NjA Urbane","value":"11 NjA Urbane","selected":false},{"name":"13 NjA Rurale","value":"13 NjA Rurale","selected":false},{"name":"Baldushk","value":"Baldushk","selected":false},{"name":"Berzhite","value":"Berzhite","selected":false},{"name":"Dajt","value":"Dajt","selected":false},{"name":"Farke","value":"Farke","selected":false},{"name":"Kashar","value":"Kashar","selected":false},{"name":"Ndroq","value":"Ndroq","selected":false},{"name":"Petrele","value":"Petrele","selected":false},{"name":"Peze","value":"Peze","selected":false},{"name":"Shengjergj","value":"Shengjergj","selected":false},{"name":"Vaqarr","value":"Vaqarr","selected":false},{"name":"Zall Herr","value":"Zall Herr","selected":false},{"name":"Zall Bastar","value":"Zall Bastar","selected":false},{"name":"Krrabe","value":"Krrabe","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Percentage","format":".0f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Kashari me 7.81% është njësia rurale me numrin më të madh të bizneseve në Tiranë i ndjekur nga Farka me 2.82%. Zall Bastari dhe Shëngjergji janë njësitë rurale me numrin më të vogël të bizneseve në Tiranë duke zënë secila 0.05% të totalit të bizneseve.

Përqindja e bizneseve në zonën rurale të Tiranës sipas njësive

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/63835597-79ed-4d7e-abd3-a2bdbd1d5932/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/63835597-79ed-4d7e-abd3-a2bdbd1d5932/download"},"fields":[{"name":"Subjektet Gjithsej","value":"Subjektet Gjithsej","selected":false},{"name":"11 NjA Urbane","value":"11 NjA Urbane","selected":true},{"name":"Baldushk","value":"Baldushk","selected":true},{"name":"Berzhite","value":"Berzhite","selected":true},{"name":"Dajt","value":"Dajt","selected":true},{"name":"Farke","value":"Farke","selected":true},{"name":"Kashar","value":"Kashar","selected":true},{"name":"Ndroq","value":"Ndroq","selected":true},{"name":"Petrele","value":"Petrele","selected":true},{"name":"Peze","value":"Peze","selected":true},{"name":"Shengjergj","value":"Shengjergj","selected":true},{"name":"Vaqarr","value":"Vaqarr","selected":true},{"name":"Zall Herr","value":"Zall Herr","selected":true},{"name":"Zall Bastar","value":"Zall Bastar","selected":true},{"name":"Krrabe","value":"Krrabe","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Subjektet Gjithsej","value":"Subjektet Gjithsej","selected":true},{"name":"11 NjA Urbane","value":"11 NjA Urbane","selected":false},{"name":"Baldushk","value":"Baldushk","selected":false},{"name":"Berzhite","value":"Berzhite","selected":false},{"name":"Dajt","value":"Dajt","selected":false},{"name":"Farke","value":"Farke","selected":false},{"name":"Kashar","value":"Kashar","selected":false},{"name":"Ndroq","value":"Ndroq","selected":false},{"name":"Petrele","value":"Petrele","selected":false},{"name":"Peze","value":"Peze","selected":false},{"name":"Shengjergj","value":"Shengjergj","selected":false},{"name":"Vaqarr","value":"Vaqarr","selected":false},{"name":"Zall Herr","value":"Zall Herr","selected":false},{"name":"Zall Bastar","value":"Zall Bastar","selected":false},{"name":"Krrabe","value":"Krrabe","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Baldushk","Berzhite","Dajt","Farke","Kashar","Ndroq","Petrele","Peze","Shengjergj","Vaqarr","Zall Herr","Zall Bastar","Krrabe"],"yDataType":"Auto","xfield":"Subjektet Gjithsej","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"showLegend":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"Vitet","axisLabelDistance":0},"useInteractiveGuideline":false,"showLabels":true,"labelType":"percent","margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"% e numrit të bizneseve në Tiranë","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showValues":true,"staggerLabels":false,"stacked":true},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Subjektet Gjithsej","value":"Subjektet Gjithsej","selected":false},{"name":"11 NjA Urbane","value":"11 NjA Urbane","selected":false},{"name":"13 NjA Rurale","value":"13 NjA Rurale","selected":false},{"name":"Baldushk","value":"Baldushk","selected":false},{"name":"Berzhite","value":"Berzhite","selected":false},{"name":"Dajt","value":"Dajt","selected":false},{"name":"Farke","value":"Farke","selected":false},{"name":"Kashar","value":"Kashar","selected":false},{"name":"Ndroq","value":"Ndroq","selected":false},{"name":"Petrele","value":"Petrele","selected":false},{"name":"Peze","value":"Peze","selected":false},{"name":"Shengjergj","value":"Shengjergj","selected":false},{"name":"Vaqarr","value":"Vaqarr","selected":false},{"name":"Zall Herr","value":"Zall Herr","selected":false},{"name":"Zall Bastar","value":"Zall Bastar","selected":false},{"name":"Krrabe","value":"Krrabe","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Percentage","format":".0f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Më poshtë gjeni vendndodhjen e tregjeve publike të Tiranës, orën e fillimit të aktivitetit dhe numrin dhe shpërndarjen e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tyre ekonomik në këto tregje.

Vendodhja e tregjeve publike të Tiranës