Primary tabs

Zënie dhe bllokime nga subjekte, 2018

Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjekte sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësitë Administrative që janë mbajtur akt-konstatime.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.