Primary tabs

Subjekte të reja sipas aktivitetit, 2016

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi subjektet e reja (kryesore dhe sekondare) sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë për vitin 2016.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.