Primary tabs

Subjekte të mbyllura sipas kategorive, 2016

Të dhëna mbi numrin e subjekteve të mbyllura, që kanë aplikuar për çregjistrim dhe ato që kanë qenë me status pasiv gjatë vitit 2016 sipas kategorive (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.