Primary tabs

Subjekte të mbyllura sipas kategorive, 2021

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve të mbyllura, që kanë aplikuar për çregjistrim dhe ato që janë me status pasiv sipas kategorive (biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë). Këto të dhëna raportohen nga Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.