Primary tabs

Subjekte të mbyllura sipas aktivitetit, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi numrin e subjekteve (kryesore e sekondare) të mbyllura, aplikuar për çregjistrim ose status pasiv sipas llojit të aktivitetit që ushtronin raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV).
Sqarim: Subjekt i mbyllur mund të jetë aktivitet (i pajisur me certifikatë çregjistrimi nga QKB) ose pronë (kur është shitur prona, është ndryshuar titulli i pronësisë, është e dubluar e njëjta pronë, apartamenti i dhënë për aktivitet dhe tashmë nuk përdoret më për aktivitet tregtar). Subjekti ka statusin pasiv (vetëm për aktivitetin) kur vjen me listë nga drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ose kur vjen me listë nga QKB-ja (nëse subjekti ka aplikuar pranë QKB-se për pezullim të përkohshëm të aktivitetit).