Primary tabs

Subjekte sipas aktivitetit, 2021

Të dhëna mbi subjektet aktive për Tremujorin I-II 2021 të ndara sipas llojit të aktivitetit që ushtrojnë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV) me frekuencë tremujore. Numri i subjekteve paraqet numrin e tyre në datën e fundit të tremujorit. Pra, është një shifër progresive e cila nuk duhet të mblidhet për të përftuar shifrën vjetore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.