Primary tabs

Subjekte aktive sipas kategorive, 2017

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi subjektet aktive sipas kategorive për vitin 2017. Numri i subjekteve paraqet numrin e tyre në daten e fundit të tremujorit. Pra, është një shifër progresive e cila nuk duhet të mblidhet për të përftuar shifrën vjetore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.