Primary tabs

Subjekte aktive sipas kategorive, 2016 - 2020

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi subjektet aktive që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë (urbane e rurale) të ndara sipas 4 kategorive: biznes i madh, biznes i vogël, VIP, të tjerë. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore (DPTTV). Numri i subjekteve paraqet numrin e tyre në daten e fundit të tremujorit .Pra, është një shifër progresive e cila nuk duhet të mblidhet për të përftuar shifrën vjetore.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit24.44 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 19, 2021