Primary tabs

Sipërfaqa e objekteve me leje, 2018

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit mbi sipërfaqen në m2 të objekteve të ndërtimit (sipas llojit të tyre) që kanë siguruar leje gjatë vitit 2018. Sipërfaqja i referohet vetëm objekteve të reja të ndërtimit dhe jo rikonstruksioneve.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.