Primary tabs

Sipërfaqa e objekteve me leje, 2021

Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit mbi sipërfaqen në m2 të objekteve të ndërtimit (sipas llojit të tyre) që kanë siguruar leje. Sipërfaqja i referohet vetëm objekteve të reja të ndërtimit dhe jo rikonstruksioneve.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.