Primary tabs

Shkelje për sjelljen në transportin publik, 2017

Të dhëna mujore mbi shkeljet për sjelljen dhe sigurinë e shërbimit të transportit publik sipas linjave të urbanëve, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.