Primary tabs

Shkelje për sjelljen në transportin publik, 2016

Të dhëna mujore mbi shkeljet për sjelljen dhe sigurinë e shërbimit të transportit publik sipas linjave të urbanëve, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë vendosur ato linja në të cilat janë konstatuar shkelje. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.