Primary tabs

Shkelje për sjelljen në transportin publik, 2020

Të dhëna mujore mbi shkeljet për sjelljen dhe sigurinë e shërbimit të transportit publik qytetas dhe rrethqytetas sipas linjave, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Gjatë muajve Prill-Gusht nuk janë marr masa administrative në bazë të Urdhërit Nr. 10762, datë 11.03.2020 mbi “Pezullimin e shërbimit të transportit urban në Bashkinë Tiranë, në kuadër të marrjes së masave mbrojtëse ndaj përhapjes së infeksionit COVID-19”. Gjatë periudhës Prill-Gusht, inspektorët e AMK kanë qenë në kontroll të përditshëm ndaj shërbimit të transportit të dedikuar për stafet mjekësore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.