Primary tabs

Shkelje për sjelljen në transportin publik, 2016-2021

Të dhëna mujore mbi shkeljet për sjelljen dhe sigurinë e shërbimit të transportit publik qytetas dhe rrethqytetas sipas linjave, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Gjatë vitit 2020 e në vazhdim janë raportuar dhe të dhënat mbi shkeljet në transportin urban rrethqytetas . Për muajt Prill-Qershor 2020 nuk janë marr masa administrative në bazë të Urdhërit Nr. 10762, datë 11.03.2020 mbi “Pezullimin e shërbimit të transportit urban në Bashkinë Tiranë, në kuadër të marrjes së masave mbrojtëse ndaj përhapjes së infeksionit COVID-19”. Gjatë periudhës Prill-Gusht 2020, inspektorët e AMK kanë qenë në kontroll të përditshëm ndaj shërbimit të transportit të dedikuar për stafet mjekësore.