Primary tabs

Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017

Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave të Bashkisë Tiranë të raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme. Të dhënat janë me frekuencë vjetore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.