Primary tabs

Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2019

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave të Bashkisë Tiranë të raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme. Në qelizat boshe të dhënat nuk janë raportuar.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.