Primary tabs

Regjistrimi dhe inventarizimi i pronave, 2017-2019

Të dhëna mbi regjistrimin dhe inventarizimin e pronave të Bashkisë Tiranë të raportuara nga Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme. Për vitin 2017 të dhënat janë vjetore, për vitin 2018-2020 janë tremujore, mbi kthim-përgjigje të kërkesave për konfirmimet në listat e B.T dhe aplikimi në ZVRPP për regjistrim të pasurive në pronësi të B.T, të përfituara nga VKM të ndryshme nuk janë raportuar.Për vitin 2020 është raportuar tremujori III.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit16.42 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaDec 02, 2020