Primary tabs

Programet e strehimit, 2020

Numri i aplikuesve e përfituesve sipas programeve sociale të raportuara nga Drejtoria e Strehimit Social. Aplikimi për kategorinë "Subvencionimi i interesave të kredisë" është kryer gjatë Gjashtëmujorin I 2020 dhe në Gjashtëmujorin II-të janë shpallur fituesit e Fazës së parë. Sqarojmë se shifra në Gjatëmujorin e dytë 2021 "Subvencionimi i interesave të kredisë – Faza 1" tregon vlerën në total ku 354 familje fituese dhe 494 familje fituese me kusht deri në plotësimin e plotë të dokumentacionit. Gjatë vitit 2020 nuk janë vendosur në zbatim programi i strehimit "Banesë sociale me qira".

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.