Primary tabs

Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet,2016-2021

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Raportimi për çerdhet ka nisur në Mars 2016 ndërsa për kopshtet në Shtator 2017 pas kalimit të tyre në administrim të Bashkisë. Përllogaritja e frekuentimit dhe numrit të mungesave pë muajin Mars, për arsye të izolimit nga COVID-19, i cili filloi më datë 10.03.2020, janë bërë vetëm për datat (1-9 mars 2020). Për muajt Prill dhe Maj 2020 të dhënat për frekuentimin dhe mungesat e fëmijëve janë 0 pasi këto institucione kanë qënë mbyllur për shkak të COVID-19. Të dhënat raportohen me frekuencë mujore nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF).