Primary tabs

Nxënës të regjistruar, 2020-2021

Këtu përfshihen të dhëna mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej e të ndarë në femra e meshkujqë ndjekin institucionet arsimore si dhe numri i klasave/grupeve. Të dhënat janë vjetore dhe janë marrë nga Zyra Arsimore Vendore Tiranë (DAR Tiranë) dhe janë përpunuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.