Primary tabs

Të ndërmjetësuar në punësim, 2017

Të dhëna mbi numrin e të ndërmjetësuarve në punësim raportuar nga Drejtoria e Nxitjes së Punësimit. Për vitin 2017 të dhënat janë vjetore e në vlerë totale.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.