Primary tabs

Leje sipas llojit të objektit, 2016

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit mbi numrin e lejeve të ndërtimit të siguruara gjatë vitit 2016 sipas llojit të objekteve. Këto të dhëna janë vetëm për objektet e reja të ndërtimit e jo për rikonstruksionet. Sqarojmë se në Tremujorin I 2016 nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.