Primary tabs

Klientë dhe shuma debitore, 2017

Numri i klientëve debitorë ndaj UKT dhe shuma debitore në mijë lekë. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT). Numri i debitorëve tregon gjendjen në fund të muajit përkatës. Vlera e shumës debitore është progresive dhe e llogaritur pa TVSH. Sqarojmë se UKT ofron shërbimin e shitjes së ujit me shumicë për Bashkinë Kamëz.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.