Primary tabs

Përqindja e NJEF-ve që si burim kryesor të ardhurash kanë punën e paguar ose vetëpunësimin