Primary tabs

Përqindja e NJEF-ve që jetojnë në banesa me qera

Raporti i numrit të NjEF-ve, statusi i banimit të të cilave është: qiramarrës ose paguajnë qira, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej, në %

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.