Primary tabs

Njësitë Ekonomike Familjare sipas pajisjeve afatgjata dhe shërbimeve dhe Njësive Administrative

Numri i Njësive Ekonomike Familjare që kanë në përdorim paisjet afatgjata të pyetyra në Census. Pavarësisht të numrit të paisjeve një familje numërohet nëse ka minimalisht një si edhe çdo NJEF mund të ketë më shumë se një tip paisje afatgjatë prandaj mbledhja e tyre nuk ka kuptim.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.