Primary tabs

Niveli i ndotjes së ajrit, 2015

Të dhëna mbi nivelin e ndotjes së ajrit në Tiranë, vlera e matur është në µg/m³ . Të dhënat (marr nga Raporti i Monitorimit të Gjendjes së Mjedisit publikuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit) raportohen nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.