Primary tabs

Leje për ushtrim aktivitet, 2021

Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti. Për 2021 është raportuar nga tremujori i I-III, gjithashtu për këte vit është shtuar Leje për ushtrim aktiviteti struktura të përkohshme Kioska.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.