Primary tabs

Konstatime për shkeljet nga subjektet, 2021

Të dhëna mbi akt-konstatimet e mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga subjektet sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur të dhëna për ato Njësi Administrative në të cilat ka pasur shkelje. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.