Primary tabs

Konstatime për shkelje nga subjekte, 2019

Të dhëna tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet(vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga subjektet sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësitë Administrative që kanë bërë shkelje.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.